نویسنده = ������ ���������� ��������
خلیفه و امام

دوره 47، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 231-246

10.22059/jhic.2017.241172.653806

عبدالواحد قادری؛ محمد حسن بیگی