نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. نقش قطب الدین شیرازی در علم مناظر (اپتیک)

دوره 48، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 111-121

10.22059/jhic.2018.244854.653825

فاطمه اربابی فر؛ امیرمحمد گمینی