نویسنده = ����������������������� ��������������
نقد و بررسی رسالۀ در معرفت موسیقی منسوب به دورۀ صفوی: تحلیل تطبیقی در مکاتب علم موسیقی

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 525-545

10.22059/jhic.2021.321493.654232

نکیسا هدایت‌زاده؛ اسماعیل بنی‌اردلان؛ هومان اسعدی