کلیدواژه‌ها = ایران
راه‌های آشنایی مسلمانان سده‌های نخست هجری با فرهنگ دینی زردشتی

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 455-490

10.22059/jhic.2021.306363.654158

مجتبی زروانی؛ فیروزه صادق زاده دربان


تبیین و تحلیل نقش اجتماع علمی در فرآیند تمدّنی دولت شیعی صفویه

دوره 51، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 265-299

10.22059/jhic.2019.261195.653908

زهرا سادات کشاورز؛ محمدعلی چلونگر؛ اصغر منتظر القائم


میراث سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ناصر اُطروش در دیلمان، گیلان و طبرستان

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 209-231

10.22059/jhic.2019.257145.653894

رجبعلی علیزاده؛ علی بیات؛ مصطفی مجد؛ عبدالله رجایی لیتکوهی