دوره و شماره: دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 140-270 
4. بایسته های منبع شناسی سیره نبوی

صفحه 209-229

علی بیات؛ سمیه طلوع برکاتی


5. خلیفه و امام

صفحه 231-246

عبدالواحد قادری؛ محمد حسن بیگی


شماره‌های پیشین نشریه