نظامیگری ممالیک مصر و روک حسامی و ناصری

دوره 45، شماره 2، مهر 1391، صفحه 85-106

10.22059/jhic.2012.59128

سیّد جمال موسوی؛ اصغر قائدان؛ قدریه تاج بخش


علل گرایش شیخ مفید و سید مرتضی به عقل‌گرایی اعتزالی در قرن چهارم‌ هجری

دوره 44، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 103-119

عظیم رضوی صوفیانی؛ ناصر گذشته


پژوهشی درباره نسبت صحیح طبرسی

دوره 43، شماره 1، دی 1389، صفحه 109-120

مصطفی معلمی


آغاز حرفۀ وراقت در میان مسلمانان

دوره 44، شماره 2، مهر 1390، صفحه 123-144

مهدی مجتهدی؛ احمد بادکوبه هزاوه؛ محسن معصومی


شیوخ نقشبندی و سیاست در دوره تیموری (با تأکید بر عملکرد سیاسی عبیدالله احرار)

دوره 52، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 127-155

10.22059/jhic.2019.273239.653967

محمد علی کاظم بیکی؛ محسن معصومی؛ علی آرامجو؛ سیزدیکاوا ژیبک ساپاربیکوونا


نقد و بررسی اصول نورشناسی غلامحسین جونپوری

دوره 46، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 237-257

10.22059/jhic.2017.237268.653786

ایرج نیک سرشت؛ نعیم شرافت


عوامل مؤثر بر گسترش شهری فسطاط تا تأسیس قاهره

دوره 49، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 249-261

10.22059/jhic.2018.244017.653820

محمد محمدپور؛ فاطمه جان احمدی


نقش سیاست‌های جانشینان ملکشاه در بی‌ثباتی سیاسی دولت سلجوقیان

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 273-293

10.22059/jhic.2019.270881.653958

حسین مفتخری؛ محمد حسن رازنهان؛ قدیر نجف زاده شوکی؛ هاشم آقاجری


ایران‌گرایی در تاریخ‌نگاری محلی عصر ناصری

دوره 52، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 311-340

10.22059/jhic.2019.286425.654039

حسین مفتخری؛ سهراب یزدانی؛ جواد عباسی؛ جواد شجاعی


یوسف آقچورا و بنیان‌های فکری تُرک‌گرایی

دوره 49، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 117-132

10.22059/jhic.2018.247334.653847

علی کالیراد؛ سوده پورمجیدیان