راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین مقاله برای مجلّۀ پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی

 

 1. مقاله باید شامل قسمت‌های زیر باشد: عنوان، چکیدۀ فارسی، کلیدواژه‌ها، مقدمه، شرح موضوع، نتیجه‌گیری، فهرست منابع و چکیدۀ انگلیسی.
 2. چکیدۀ فارسی مقاله در حد یک پاراگراف (حداکثر 150 کلمه) و چکیدۀ انگلیسی ترجمۀ چکیدۀ فارسی باشد.
 3. عنوان مقاله کوتاه، گویا و بیان‌کنندۀ محتویات مقاله باشد.
 4. مقاله در محیط Word 2010 یا نسخه‌های جدیدتر آن با یکی از فونت های معمولی و اندازه 14 حروف‌‌نگاری شود، از 6000 کلمه بیشتر نباشد و قوانین نگارش و تایپ رعایت شود.
 5. فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا (بدون شماره یا علامت‌گذاری) و به شرح زیر آورده شود:

در مورد کتاب: نام خانوادگی (اَشْهر)، نام، عنوان کتاب، نام مترجم یا مصحّح، شمارۀ چاپ، محل نشر: نام ناشر، سال چاپ.

در مورد مقاله: نام خانوادگی، نام، «عنوان مقاله»، نام مجله، جلد (نوبت)، شمارۀ صفحات مقاله در مجله، سال و ماه انتشار.

چنانچه در فهرست منابع دو یا چند اثر از یک مؤلف وجود دارد، نام مؤلف تکرار شود (خط تیره، همان، همو و ... نیاید).

 1. درج ارجاعات به منابع در متن به صورت (نام اشهر مؤلف، جلد/ صفحه) آورده شود و در صورت استفاده از دو یا چند اثر از یک نویسنده، نام اثر نیز آورده شود. مثال:‌ (رازی، الحاوی، 2/ 57؛ رازی، الحصبه و الجدری، 77-79).
 2. ارجاعات توضیحی، مانند صورت لاتین کلمات، شرح اصطلاحات و غیره در پانویس آورده شود.
 3. تنها مقاله‌هایی قابل بررسی است که حاصل پژوهش بدیع بوده، قبلاً منتشر نشده باشد و نویسنده متعهد به نشر آنها در جای دیگر نباشد. ضمناً مقاله‌هایی که برای بررسی و چاپ برای این مجله فرستاده می‌شوند، نباید به طور هم‌زمان برای مجله‌های دیگر فرستاده شوند.
 4. چنانچه مقاله‌ای چند نویسنده داشته باشد، ارسال مقاله، تمام مکاتبات و مسؤولیت مقاله با نویسندۀ مسؤول است.
 5. حق ردّ یا قبول و نیز ویراستاری مقاله‌ها برای مجله محفوظ است و دفتر مجله از استرداد مقاله‌های دریافتی معذور است.
 6. مسؤولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی بر عهدۀ نویسنده است. نقل و اقتباس از مقاله‌های مجلۀ پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی با ذکر مأخذ آزاد است.
 7. ترتیب مقالات در مجله بر اساس نظم الفبایی نام خانوادگی نویسندگان است.
 8. در صورت چاپ، یک نسخه از مجله به نویسنده‌(ها) اهدا خواهد شد.

فرم تعهدنامه

فرم تعارض منافع