پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی (JHIC) - اخبار و اعلانات