بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ذ

  • ذیلابی، نگار [1] استادیار تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
  • ذیلابی، نگار [1] استادیار دانشگاه شهید بهشتی
  • ذیلابی، نگار [1] استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشکده الهیات و ادیان، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

ر

ز

س

ش

ص

ط

ع

ف

  • فرهمند، یونس [1] دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
  • فرهمند، یونس [1] گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  • فرهمند، یونس [1] گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  • فضلی، زینب [1] استادیار گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، دانشگاه الزهرا
  • فولادی پناه، اعظم [1] کارشناس ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه تهران، ایران
  • فولادی پناه، اعظم [1] دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه تهران

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی