پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی (JHIC) - اهداف و چشم انداز