پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی (JHIC) - اصول اخلاقی انتشار مقاله