اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

احمد باقری

ریاست دانشکده الهیات و معارف اسلامی

jhicut.ac.ir

سردبیر

سید احمدرضا خضری

استاد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

akhezriut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

موسی اکرمی

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

musa.akramigmail.com

احمد بادکوبه هزاوه

دانشیار، دانشگاه تهران

badkoubeh45gmail.com

سید احمدرضا خضری

استاد، دانشگاه تهران

akhezriut.ac.ir

اللهیار خلعتبری

استاد، دانشگاه شهید بهشتی

a-khalatbarisbu.ac.ir

محمد سپهری

استاد، دانشگاه آزاد اسلامی

sepehran55yahoo.com

محمد امیر شیخ نوری

استاد، دانشگاه الزهرا

dr_sheikhnuri2000yahoo.com

منصور صفت گل

استاد، دانشگاه تهران

sefatgolut.ac.ir

هادی عالم‌زاده

استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

hd.alemzadehgmail.com

عبدالرحیم قنوات

دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد

ghanavatum.ac.ir

حسین مفتخری

دانشیار، دانشگاه خوارزمی

moftakharitmu.ac.ir

محسن معصومی

دانشیار، دانشگاه تهران

mohsen1238gmail.com

سید جمال موسوی

دانشیار، دانشگاه تهران

jmoosaviut.ac.ir

محمدرضا ناجی

دانشیار بنیاد دائره المعارف اسلامی

mohammadrezanajiyahoo.com

شهرام یوسفی فر

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

yousefifar89gmail.com

کارشناس نشریه

فاطمه کیقبادی

کارشناس نشریه پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی

jhicut.ac.ir
88993018