اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

احمد باقری

ریاست دانشکده الهیات و معارف اسلامی

jhicut.ac.ir

سردبیر

سید احمدرضا خضری

استاد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

akhezriut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

موسی اکرمی

استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

musa.akramigmail.com

احمد بادکوبه هزاوه

دانشیار، دانشگاه تهران

hazavehut.ac.ir

سید احمدرضا خضری

استاد، دانشگاه تهران

akhezriut.ac.ir

اللهیار خلعتبری

استاد، دانشگاه شهید بهشتی

a-khalatbarisbu.ac.ir

محمد سپهری

استاد، دانشگاه آزاد اسلامی

sepehran55yahoo.com

محمد امیر شیخ نوری

استاد، دانشگاه الزهرا

dr_sheikhnuri2000yahoo.com

منصور صفت گل

استاد، دانشگاه تهران

sefatgolut.ac.ir

عبدالرحیم قنوات

دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد

ghanavatum.ac.ir

حسین مفتخری

دانشیار، دانشگاه خوارزمی

moftakharitmu.ac.ir

محسن معصومی

دانشیار، دانشگاه تهران

mmassumiut.ac.ir

سید جمال موسوی

دانشیار، دانشگاه تهران

jmoosaviut.ac.ir

محمدرضا ناجی

دانشیار بنیاد دائره المعارف اسلامی

mohammadrezanajiyahoo.com

شهرام یوسفی فر

استاد دانشگاه تهران

shyousefifarut.ac.ir

کارشناس نشریه

فاطمه کیقبادی

کارشناس نشریه پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی

jhicut.ac.ir
88993018