اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمود واعظی

ریاست دانشکده الهیات و معارف اسلامی

mvaeziut.ac.ir

سردبیر

سید احمدرضا خضری

استاد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

akhezriut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

موسی اکرمی

استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

musa.akramigmail.com

احمد بادکوبه هزاوه

دانشیار، دانشگاه تهران

hazavehut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

احمد جبار

تاریخ ریاضیات استاد دانشگاه لیل پاریس

ahmed.djebbarwanadoo.fr

اعضای هیات تحریریه

سید احمدرضا خضری

استاد، دانشگاه تهران

akhezriut.ac.ir

اللهیار خلعتبری

استاد، دانشگاه شهید بهشتی

a-khalatbarisbu.ac.ir

محمد سپهری

استاد، دانشگاه آزاد اسلامی

sepehran55yahoo.com

محمد امیر شیخ نوری

استاد، دانشگاه الزهرا

dr_sheikhnuri2000yahoo.com

منصور صفت گل

استاد، دانشگاه تهران

sefatgolut.ac.ir

عبدالرحیم قنوات

دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد

ghanavatum.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

رودولف مته

مطالعات اسلامی گروه تاریخ، دانشگاه دالویر

mattheeudel.edu

اعضای هیات تحریریه

حسین مفتخری

استاد، دانشگاه خوارزمی

moftakharitmu.ac.ir

محسن معصومی

دانشیار، دانشگاه تهران

mmassumiut.ac.ir

سید جمال موسوی

دانشیار، دانشگاه تهران

jmoosaviut.ac.ir

محمدرضا ناجی

دانشیار بنیاد دائره المعارف اسلامی

mohammadrezanajiyahoo.com

شهرام یوسفی فر

استاد دانشگاه تهران

shyousefifarut.ac.ir

ویراستار ادبی

ولی الله اسماعیل پور

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هنر

v.esmaeelgmail.com

ویراستار انگلیسی

حسن امینی

تاریخ علم عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

hasanaminiut.ac.ir

کارشناس نشریه

فاطمه کیقبادی

کارشناس نشریه پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی

jhicut.ac.ir
88993018