پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی (JHIC) - فرایند پذیرش مقالات