فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات در مجله پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی

 1. دریافت مقاله از نویسنده
 2. ارسال به سردبیر توسط کارشناس
 3. در صورت تأیید نشدن در مرحله اول: اعلام رد اولیه
 4. در صورت تأیید شدن در مرحله اول: بازگرداندن به نویسنده برای واریز وجه داوری و امضای تعهدنامه و تنظیم مقاله طبق شیوه‌نامه
 5. در صورت بازگردانده شده مقاله توسط نویسنده: ابتدا ارسال فیش واریزی برای حسابداری برای تأیید؛ مشاهده مقاله و تعهدنامه؛ سپس ارسال به دو داور
 6. دریافت پاسخ داوران:     رد دو داور: رد داوری؛    رد یک داور و تأیید داور دیگر: ارسال به داور سوم؛     تأیید دو داور: آماده برای ارسال به اعضای هیئت تحریریه
 7. ارسال مقاله بازنگری شده و تأیید شده به اعضای هیئت تحریریه (به صورت الکترونیکی)
 8. در صورت تأیید مقاله توسط اعضای هیئت تحریریه: دریافت چکیده انگلیسی و هزینه دوم
 9. صدور گواهی پذیرش
 10.  ارسال مقاله برای ویراستاری فنی
 11. ارسال به ویراستاری ادبی
 12. ارسال به صفحه‌آرایی
 13. انتشار الکترونیکی