سیاست‌های‌ مذهبی‌ وزیران‌ سنی‌ مذهب فاطمیان‌: انگیزه‌ها، اهداف و راهبردها

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

2 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

در نیم? دوم‌ سد? ششم‌ هجری‌،‌ در حالی‌ که‌ خلافت‌ شیعی‌ فاطمیان‌ در مصر ضعیف‌ترین‌ دوران‌ حیات‌ سیاسی‌ خود را سپری‌ می‌کرد، زنجیره‌ای‌ از سیاستمداران‌ سنی‌ موفق‌ شدند بارها به‌ مقام‌ بسیار مهم‌ وزارت‌ دست‌ یابند. اینان‌ که‌ التزام‌ و وابستگی‌ فراوانی‌ به‌ اندیشه‌ خلافت‌ سنی‌ عباسیان‌ در بغداد داشتند و سرانجام‌ نیز توانستند خلافت‌ فاطمی‌ را سرنگون‌ سازند، مجبور بودند در راه‌ بقای‌ سیاسی‌ و نیز هر چه‌ ضعیف‌تر کردن‌ رقیبان‌ خود، سیاست‌های‌ مشابه‌ و ویژه‌ای‌ را دنبال‌ کنند که‌ از مهم‌ترین‌ آنها یک‌ رشته‌ سیاست‌های‌ مذهبی‌ بود. در صدر این‌ سیاست‌های‌ مذهبی‌ بهره‌گیری‌ سیاسی‌ ـ اجتماعی‌ از نفوذ عده‌ای‌ از عالمان‌ نامدار‌ و ایجاد رابط? مثبت و دوسویه با آنها و نیز تلاش‌ برای‌ ایجاد زمینه مناسب‌ فکری‌، اعتقادی‌ و اجتماعی‌ برای‌ کسب‌ قدرت بود‌. بررسی‌ روابط‌ محکم‌ و هدفمند این‌ سیاستمداران‌ و آن‌ عالمان‌ مهم‌ترین‌ جنبه‌های‌ چگونگی‌ قدرت‌ یافتن‌ تسنن‌ در مصر و پیدایش‌ زمینه‌های‌ مناسب‌ برای‌ به‌ قدرت‌ رسیدن‌ ایوبیان‌ را روشن می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Religious Policies of Fatimid's Sunni Vizirs: Motivations, Aims and Ways

نویسندگان [English]

  • Alireza Ashtari Tafreshi 1
  • Ahmad Badkoube Hazaveh 2
1
2
چکیده [English]

In the 2nd half of the 6th century A.H., when the Isma'ili Caliphate in Egypt was in the worst political situation, a series of political Sunni figures managed to reach the important position of Vizara some times. They, who were sympathetic towards the Sunni Caliphate of Abbasids in Baghdad and eventually made the Fatimid Caliphate to fall, during their Vizara for Fatimid dynasty, had to have the same and special religious policies in order to defense themselves in the political competition against their rivals in that field. The most important point of these religious policies was the benefits of having good and practical relationships with some outstanding Sunni clerics. Studying these relationships can help us to analyze and explain the roots of Sunni uprising to power in Egypt during the period of Fatimid's fall and Ayyubid's appearance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ayyubids
  • clerics
  • College.
  • Fatimids
  • Religious Policies
  • Sunni Vizirs