دوره و شماره: دوره 43، شماره 1، دی 1389، صفحه 1-170 (پاییز و زمستان)