فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مبلغان کارملیت در ایران عصر صفوی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناس ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

 

 

کارملیت­ها یکی از گروه­های تبشیری کاتولیک بودند که فعالیت­های گسترده­ای در ایران دوره صفوی داشتند و به دنبال تحقق اهداف پاپ و برخی از کشورهای اروپایی بودند. عوامل سیاسی از جمله برقراری اتحاد میان ایران و دولت های مسیحی اروپا در برابر عثمانیان، حضور این گروه را در ایران هموار کرد و شاهان صفوی به حمایت از ایشان برخاستند. این مقاله به بحث از مهم­ترین فعالیت­های فرهنگی و اجتماعی کارملیت­ها­ در ایران عصر صفوی می­پردازد که از جمله آنها تاسیس اولین چاپخانه در اصفهان، ترجمه متون مسیحی، تالیف آثاری همچون فرهنگ های چند زبانه، منشآت عصر صفوی و برپایی مراکز تبلیغی و نوانخانه­ها­ست. نتیجه تحقیق نشان می­دهد که فعالیت­های فرهنگی و اجتماعی کارملیت­ها بیشتر به سود غرب و موجب شناخت بیشتر اروپاییان از ایران شد و ایرانیان به علت پایبندی به دین اسلام تعامل اندکی با آنان پیدا کردند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural and Social Activities of Carmelites in Safavid Iran

نویسندگان [English]

  • ُSeyed Ahmadreza khizri 1
  • Azam Foladipanah 2
1 Professor in History & of Civilization of Islamic Nations, University of Tehran, Iran
2 M.A. in History & of Civilization of Islamic Nations, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The presence of European missionaries in Iran was the important issue in the history of the Safavid. One of the most important groups of missionaries was Carmelites who came to Iran to try to spread the Catholic faith in this country.They came to Iran during the rule of Shah Abbas I apparently to create an alliance between Iran and the Christian countries of Europe against the Ottoman and indeed to promote Catholicism. Carmelites who were always supported by the Safavid kings, could had a continuous presence in Iran by the end of the Safavid era and even after that. The Carmelites’s Presence and activities in Iran, including the establishment of first printing-house in Isfahan, translation of Christian Texts, compilation of bilingual dictionaries, establishment of misionary certres and hospice had many political, cultural, social and religious consequences. These activities had more benefits for West and led to greater cognition by European governments of Iran. Because of their religious beliefs, Muslim Iranians had little interaction with Carmelites missionaries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carmelites
  • Safavids
  • religious Missioneries
  • Hospice
  • Cultural and social activities
. اسناد پادریان کرملی بازمانده از عصر شاه عباس صفوی ، به کوشش منوچهر ستوده و با همکاری ایرج افشار، تهران ، میراث مکتوب، 1383.
2. افشار، ایرج، «نسطوریان ایرانی»، مجله اطلاعات ماهانه، شماره 40، تیرماه 1350.
3. دلاواله، پیترو، سفرنامه پیترو دلاواله، ترجمه محمود بهفروزی، تهران، قطره، 1380.
4. ذاکری، مصطفی، «اسناد پادریان کرملی»، مجله آیینه میراث، 1385 ، س 4، ش 2و 3.
5. رائین، اسماعیل، ایرانیان ارمنی، تهران، نشر تهران، 1329.
6. رویمر، ‌هانس روبرت، ایران در راه عصرجدید، ترجمه آذر آهنچی، تهران، دانشگاه تهران، 1380.
7. صلیبی، ژانست، ایرانیان آشوری و کلدانی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1382.
8. طاهری، ابوالقاسم، تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران (از مرگ تیمور تا مرگ شاه عباس) ، تهران، علمی و فرهنگی، 1380.
9. عادل فر، باقرعلی، مسیحیان در ایران دوره صفویه، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی احسان اشراقی، دانشگاه تهران، 1370.
10. فانینگ، استیون، عارفان مسیحی، ترجمه فریدالدین راد مهر، تهران، نیلوفر، 1384.
11. فلسفی، نصرالله، زندگانی شاه عباس اول، تهران ، علمی، 1375.
12. فلور، ویلم، اولین سفرای ایران و هلند (شرح سفر موسی بیگ سفیر شاه عباس به هلند و سفرنامه یان اسمیت سفیر هلند در ایران) ، ترجمه ویلم فلور، به کوشش داریوش مجلسی و حسین ابوترابیان ، تهران، طهوری، 1365.
13. فیگوئروا، دن گارسیا دسیلوا، سفرنامه فیگوئروا ، ترجمه غلام رضا سمیعی، تهران، نو، 1363.
14.کارری، جووانی فرانچسکوجملی، سفرنامه کارری، ترجمه عباس نخجوانی و عبدالعلی کارنگ، تهران، علمی و فرهنگی، 1383.
15.کتاب مقدس (عهد عتیق و عهد جدید) ، ترجمه انجمن کتاب مقدس، تهران، انجمن کتاب مقدس ایران، 1987.
16. گلپایگانی، حسین میرزا، تاریخ چاپ و چاپخانه در ایران، تهران، گلشن، 1378.
17. لوفت، پاول، ایران در عهد شاه عباس دوم، ترجمه کیکاوس جهانداری، تهران، وزارت امورخارجه، 1380.
18. نفیسی، سعید، «روابط تاریخی دربار ایران ودربار واتیکان»، مجله وزارت امور خارجه ، 1328، ش 9.
19. وصفی، محمدرضا، التفاعل بین الاسلام و المسیحیه فی ایران فی العهد الصفوی الاول، (1038-907 ق/1629-1501 م) ، رساله دکتری، به راهنمایی خلیل سمیر خلیل الیسوعی، جامعه القدیس یوسف کلیة العلوم الدینیة، بیروت، 2004م
20. وصفی، محمد رضا، «در جستجوی نسخ خطی یگانه وقایع نگاری مسیحیت غرب به زبان فارسی»، مجله آیینه میراث ، 1383، س 2، ش 25.
 
21. A Chronicle of the Carmelites in Persia and the Papal mission of the XVII and XVIII centuries,Vol. 1-2 ,London,1939.
22. Aslanian,Sebouh&Berberian,Houri,”Sceriman Family”, Encyclopedia IRANICA, july,20,2009.http://www.iranica.com/articles/sceriman family
23. Bowker, John, The OXFORD Dictionary of world Relegions , Oxford – New York ,Oxford university Press,1999.
24. Chardin, Jean, Voyages Chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l’Orient,Vol.5, Paris, le Normant Imprimeur-libraire,1811.
25. Elgood, Cyril, Safavid Medical Practice, London, Luzac & company Limited, 1970.
26. Floor, Willem, “ĈĀP”, Encyclopedia IRANICA, London & New York, Routledge & Kegan Paul,1990.
27. Floor, Willem, “The First Printing – Press in Iran”, Zeitschrift det Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, no.130, 1980.
28. Mccabe,Ina Baghdiantz, The SHAH’s silk for Europe’s silver, Atlanta , University of Pennsylvania Armenian Texts and Studies, 1999.
29. Merriam Webster´s collegiate dictionary , Eleventh Edition,United States of America, An Encyclopedia BRITANICA Company,2003.
30. Orasatti, Paola, “Ignatius of Jesus”, Encyclopedia Iranica, New York, Encyclopedia IRANICA foundation, 2004.
31. Richard, Francis, “Carmelites in Persia”, Encyclopedia IRANICA, London and New York,Routledge & Kegan Paul,1990.
32. Richard , Francis, “ Les privileges accordes aux religieux catholigues par les Safavides, quelques documents in edits”, Dabireh (Paris) ,no. 6,1989.
33. Sarton, George, Introduction to the History of Science, Vol.2, Baltimore, The Williams & Wilkins Company, 1984.
34. Schaff, Philip & S.Schaff,David, History of the Christian church ,Vol. 5 ,the United States of America, Hendriskson,1996.
35. Tavernier, Jean-Baptiste , Voyages En Perse, (Et description De Ce royaume Par Jean-Baptiste Tavernier ,Paris, Par Pascal Pia,1930.
36. The Encyclopedia AMERICANA, “Carmelites”, Vol.V, New York, Americana Corporation, 1963.
37. The New Encyclopedia Britanica, “Carmelites”, Vol.2, London, Encyclopedia Britanica Corporation, 2003.