پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی (JHIC) - داور - داوران