راه ارتباطی شاپورخواست به نهاوند در دوران اسلامی بر اساس شواهد باستان‌شناسی و منابع مکتوب

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 گروه معارف و فلسفه اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

3 گروه معارف و فلسفۀ اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

موقعیت ویژه استان لرستان در غرب ایران و نقش آن در پیوند دادن جنوب ایران به غرب، شمال‌غرب و مرکز ایران در ادوار مختلف، سبب عبور راه‌های ارتباطی مهم و پرترددی از آن شده است. یکی از راه‌هایی که در دوران اسلامی از لرستان عبور می‌کرد، راه ارتباطی شاپورخواست به نهاوند و همدان است. این راه ارتباطی، تاکنون به‌خوبی مورد مطالعه قرار نگرفته است و از مسیرهای عبور آن، شمار و کیفیت آثار و شواهد باستان‌شناسی مسیر آن اطلاعات دقیقی در دست نیست. این کمبود، ضرورت انجام پژوهشی مستقل را به‌منظور شناسایی و معرفی شواهد باستان‌شناسی این مسیر ارتباطی فراهم کرده است. پژوهش حاضر با طرح دو پرسش به بررسی این محور ارتباطی پرداخته است: 1- چه شواهد باستان‌شناسی از راه ارتباطی شاپورخواست به نهاوند در دوران اسلامی باقی مانده است؟ 2- روند تکوین این راه در دوران اسلامی چگونه بوده است و چه جابه‌جایی‌هایی در این دوران در مسیر آن رخ داده است؟ رویکرد پژوهش، تاریخی است و یافته‌ها با استفاده از بازدیدهای میدانی و مطالعات کتابخانه‌ای به‌دست آمده است. در بررسی مسیر این راه، مجموعه‌ای از آثار معماری شامل قلعه، پل، کاروانسرا، محوطه‌های استقراری و کتیبه‌ شناسایی شد که با توجه به‌الگوی پراکنش این آثار، مسیرهای عبور راه قابل شناسایی است. شواهد نشان داده که این راه از یک الگوی تاریخی پیروی کرده و بر یک مسیر باستانی منطبق است که تغییرات و جابه‌جایی‌های آن در دوران اسلامی جزئی بوده و منازل و ایستگاه‌های آن با کمترین تغییری تا دوران معاصر استفاده می‌شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Communication Route between Shapurkhashat and Hamedan: A Study based on Archaeological Evidence and Textual Sources

نویسندگان [English]

  • Yuones Yuosefvand 1
  • Shahram Rahnama Hasanvand 2
  • Mehrdad Amiri 3
1 Department of Archeology, Faculty of Literature and Human Sciences, Lorestan University, Iran
2 Department of Islamic Knowledge and philosophy, Faculty of Literature and Human Sciences, Lorestan University, Iran
3 Department of Islamic Knowledge and philosophy, Faculty of Literature and Human Sciences, Lorestan University, Iran
چکیده [English]

Lorestan province, located in western Iran, has historically played a significant role in connecting the southern, western, northwest, and central regions of the country. Over time, numerous important communication routes have traversed this region. While textual sources from the Islamic era mention these routes, their specific paths, the number and quality of structures along the way, and the archaeological evidence of their routes remain largely unexplored. This research aims to identify and introduce the communication path between Shapurkhashat and Nahavand, examining its archaeological evidence. The study adopts a historical approach, utilizing field visits and library research to answer two main questions: 1) What archaeological evidence exists along the route from Shapurkhashat to Nahavand during the Islamic era? 2) How did this road develop during the Islamic era, and what changes occurred? The findings suggest that the road follows an ancient route with minor alterations in the Islamic era, and its houses and stations have seen minimal changes until the present day.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic era
  • communication routes
  • archaeological evidence
  • Lorestan
ابن‎‌حوقل، ابوالقاسم محمدبن حوقل (1345). صوره‌الارض. ترجمه جعفر شعار. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
استارک، فریا (1346). سفرنامه الموت لرستان و ایلام. ترجمۀ علی محمد ساکی. تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
اسلامی‌نسب، مهتاب و مهجور فیروز (1394). جغرافیایی تاریخی شهر شاپورخواست از قرن 3 تا 8 هجری. مجله مطالعات ایرانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، 13 (26)، پاییز و زمستان 1393، 119-142.
اسلامی‌نسب، مهتاب؛ افخمی، بهروز؛ شهبازی شیران، حبیب و رضا رضالو، (1397). مکان‌یابی شهرباستان شاپورخواست بر اساس شواهد باستان‌شناختی و منابع مکتوب تاریخی. پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، 8 (18)، پاییز 1397، 103-122.
اصطخری، ابواسحاق ابراهیم (1373). مسالک و الممالک. ترجمه محمد بن اسعد بن عبدالله تستری، به‌کوشش ایرج افشار. تهران: انتشارات ادبی و تاریخی.
الرودراوری، ابوالشجاع (1343). ذیل کتاب تجارب الامم. تصحیح ه.ف آمد روز بمطعه بشرکه التمدن الصناعیه بصرالمحیمیه.
ایزد پناه، حمید (1350). آثار باستانی و تاریخی لرستان. ج 1و2. چاپ دوم. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
ایزدپناه، حمید (1376). تاریخ جغرافیایی و اجتماعی لرستان. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
پرویز، احمد (1380). پل و تحول آن در قلمرو ابوالنجم بدر بن حسنویه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی سوسن بیانی. گروه باستان‌شناسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران.
حدود العالم من المشرق الی المغرب (1340). به‌کوشش منوچهر ستوده. تهران: دانشگاه تهران.
حمزه اصفهانی، حمزه‌ابن الحسن (1367). تاریخ پیامبران و شاهان(تاریخ سنی الملوک الارض الانبیاء). ترجمه جعفرشعار. تهران: امیرکبیر.
داوودی، داوود (1385). بررسی، شناسایی و مستند سازی آثار باستانی شهرستان الشتر (دهستانهای فیروزآباد، یوسفوند و قلعه مظفری). آرشیو ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان(منتشر نشده).
داوودی، داوود (1386). بررسی، شناسایی و مستند سازی آثار باستانی شهرستان الشتر (دهستان دوآب). آرشیو ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان (منتشر نشده).
داوودی، داوود (1389). گزارش بررسی شهرستان الشتر. مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی (منتشر نشده).
داوودی، داوود (1391). پرونده ثبتی کاروانسرای مله گچکه. مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی (منتشر نشده).
راولینسون، سر هنری کرزیک (1362)، سفرنامه راولینسون (گذر از زهاب به خوزستان). ترجمه سکندر امان اللهی بهاروند. تهران: مؤسسه انتشارات آگاه.
راوندی، سلیمان (1364). راحه‌الصدور. تصحیح محمد اقبال. تهران: امیر کبیر.
رهنما حسنوند شهرام؛ امیری، مهرداد و سبزی، موسی (1402). مطالعه زمینه‌ای شکل‌گیری بنیان‌های جغرافیای تاریخی شهرستان الشتر با استناد به منابع تاریخی و داده‌های باستان شناسی. فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی، 3(2)، تابستان 1401، 121-139.
ساکی، علی‌محمد (1343). جغرافیای تاریخی و تاریخ لرستان. خرم‌آباد: کتاب‌فروشی محمدی.
ستوده، منوچهر (1344). دو کتیبۀ کوفی از بدر بن حسنویه، مجلۀ یغما، 5 (18)، 248-250.
سجادی، علی (1377). گزارش بررسی و شناسایی شهرستان الشتر77-1376. آرشیو ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان (منتشر نشده).
صفایی، امین (1391). گزارش مستندنگاری پل‌های تاریخی استان لرستان. مرکز اسناد اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان.
ثواقب، جهانبخش و حیدری، مهدی (1395). بررسی جاده باستانی نهاوند- شاپورخواست در قرون اولیه اسلامی (مبتنی بر پل کاکارضا الشتر و منابع تاریخ ‌نگاری). مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی. 1-20.
مقدسی، أبوعبدالله محمد بن احمد (1361). احسن التقاسیم فی معرفة الأقالیم. تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان.
ملازاده، کاظم و محمدی مریم (1379). بناهای عام‌المنفعه. تهران: انتشارات حوزه هنری پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.
مینورسکی، ولادیمیر (1362). رساله لرستان و لرها در دو سفرنامه در باره لرستان. ترجمه سکندر امان‌الهی بهاروند و لیلی بختیار. چاپ اول. تهران: انتشارات بابک.
والی‌زاده معجزی، محمدرضا (1380). تاریخ لرستان روزگار قاجار. به‌کوشش محمد و حسین والی‌زاده معجزی. تهران: انتشارات حروفیه.
Herzfeld, E. (1929-1930). Bericht uber archaologische Beobachtungen im sudlichen Kurdistan und in Luristan. AMI, vol 1. PP. 65-75.
Kleiss, Wolfram. (1977). Alte in wege in west –Iran. AMI, (10). PP.46-145.
Kleiss, Wolfram. (1975). Vorislamische Ruinen im mordlichen Zagros. AMI (8). PP.138-139.
Rawlinson, Major. (1839). Note on a March from Zohab, at the foot of Zagros, along the Mountains to Khuzistan (Susiana), and from thence through the province of Luristan to Kirmanshah, in the year 1836, Journal of the Royal Geographical Society of London, vol.9, PP. 26-116.
Stein, Sir Aurel, K.C.I.L. (194o). Old Routes of western Iran. New York.