اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمود واعظی

ریاست دانشکده الهیات و معارف اسلامی

mvaeziut.ac.ir

سردبیر

حسن حضرتی

دانشیار، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

hazratiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

احمد بادکوبه هزاوه

دانشیار، دانشگاه تهران

hazavehut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

احمد جبار

تاریخ ریاضیات استاد دانشگاه لیل پاریس

ahmed.djebbarwanadoo.fr

اعضای هیات تحریریه

حسن حضرتی

دانشیار، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

hazratiut.ac.ir

سید احمدرضا خضری

استاد، دانشگاه تهران

akhezriut.ac.ir

منصور صفت گل

استاد، دانشگاه تهران

sefatgolut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

رودولف مته

مطالعات اسلامی گروه تاریخ، دانشگاه دالویر

mattheeudel.edu

اعضای هیات تحریریه

حسین مفتخری

استاد، دانشگاه خوارزمی

moftakharitmu.ac.ir

محسن معصومی

دانشیار، دانشگاه تهران

mmassumiut.ac.ir

سید جمال موسوی

دانشیار، دانشگاه تهران

jmoosaviut.ac.ir

شهرام یوسفی فر

استاد دانشگاه تهران

shyousefifarut.ac.ir

ویراستار ادبی

ولی الله اسماعیل پور

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هنر

v.esmaeelgmail.com

ویراستار انگلیسی

حسن امینی

تاریخ علم عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

hasanaminiut.ac.ir

کارشناس نشریه

فاطمه کیقبادی

کارشناس نشریه پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی

jhicut.ac.ir
88993018