اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمود واعظی

ریاست دانشکده الهیات و معارف اسلامی

mvaeziut.ac.ir

سردبیر

حسن حضرتی

گروه تاریخ تمدن ملل اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

hazratiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمد علی اکبری

گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

m-akbarisbu.ac.ir

احمد بادکوبه هزاوه

گروه تاریخ تمدن ملل اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

hazavehut.ac.ir

علی بیات

گروه تاریخ تمدن ملل اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

abayatut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

احمد جبار

دانشگاه لیل پاریس

ahmed.djebbarwanadoo.fr

اعضای هیات تحریریه

شهرام جلیلیان

گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

jalilianshahramyahoo.com

حسن حضرتی

گروه تاریخ تمدن ملل اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

hazratiut.ac.ir

سید احمدرضا خضری

گروه تاریخ تمدن ملل اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

akhezriut.ac.ir

عبدالرسول خیراندیش

گروه تاریخ دانشگاه شیراز

kheirandish.argmail.com

منصور صفت گل

گروه تاریخ دانشگاه تهران

sefatgolut.ac.ir

اصغر قائدان

گروه تاریخ تمدن ملل اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

qaedanut.ac.ir

عباس قدیمی قیداری

گروه تاریخ دانشگاه تبریز

ghadimitabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

عثمان غازی اوزگودنلی

دانشگاه مرمره ترکیه

qazi_osmanhotmail.com

رودلف پی. متی

مطالعات اسلامی گروه تاریخ، دانشگاه دالویر

mattheeudel.edu

اعضای هیات تحریریه

حسین مفتخری

گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی

moftakharitmu.ac.ir

علیرضا ملایی توانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

mollaiynetyahoo.com

محسن معصومی

گروه تاریخ تمدن ملل اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

mmassumiut.ac.ir

سید جمال موسوی

گروه تاریخ تمدن ملل اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

jmoosaviut.ac.ir

ویراستار ادبی

ولی الله اسماعیل پور

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هنر

v.esmaeelgmail.com

ویراستار انگلیسی

حسن امینی

تاریخ علم پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

hasanaminiut.ac.ir

مدیر داخلی

علی آرامجو

عضو هیئت علمی گروه تاریخ تمدن ملل اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

jhicut.ac.ir