پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی (JHIC) - واژه نامه اختصاصی