مسلمانان رومانی در عصر حاکمیت کمونیست‌ها (1945 ـ 1989م)

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس، دانشجوی دکتری

2 دانشگاه الزهراء (س)، دانشیار

3 دانشگاه تربیت مدرس، استاد

چکیده

کشور رومانی در سال 1944م به اشغال ارتش سرخ شوروی درآمد و تا سال 1958م ادامه یافت. در این مدت شوروی با مداخله در امور رومانی موفق شد زمینه‌های شکل‌گیری و تسلط دولت کمونیستی را بر رومانی فراهم آورد. از این پس به مدت چهل سال و اندی از 1945 تا 1989م دولت کمونیستی بر رومانی فرمان راند. ضدیت دولت کمونیستی با ادیان و مذاهب مختلف موجب شد تا در طی این دوره علاوه بر دشواری معیشت اقلیت مسلمان، اکثریت مسیحی نیز در سختی بسر برند. عمده فشارهای سیاسی دولت کمونیست براقلیت مسلمان و اکثریت مسیحی برای ترک مذهب و یا واگذاشتن مناسک دینی آنها بود.در این مقاله کوشش شده است تا به بررسیتاثیرات حاصل از سلطه حکومت کمونیستی در رومانی بر جامعه مسلمان رومانی بپردازد و اینکه مسلمانان رومانی چگونه توانستند در این دوره هویت خود را حفظ کنند. روش تحقیق در این مقاله توصیفی و متکی بر تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Status of the Romanian Muslims during the Communist Regime from 1945 to 1989

نویسندگان [English]

  • Mihai Cernatescu 1
  • Fatemeh Jan Ahamadi 2
  • Sadeq Aeinevand 3
چکیده [English]

Romania was occupied by the Soviet army in 1944 and the military seizure continued until 1958. Constant interference and constraints imposed by the Russian government upon Romania, during this time, resulted in formation and establishment of a Communist Institution in the country. The Communist reign in Romania lasted forty four years from 1945 to 1989. The hostility of the Communist government towards different religions and belief systems caused many adversities not only to the Muslim minority but also the Christian majority. Political pressure from the Communist government focused mainly on forcing the Christian majority as well as the Muslim minority to renounce religion and/or discard any form of belief system. The main question is to identify the effects of political changes in Romania and the Communist reign on Muslim Romanians. How were the Muslim Romanians able to guard their religious identity amid adversities caused by Communism? Selected research method is description and based on analysis of the collected data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communist government
  • Dobruja
  • Islam
  • Romanian Muslims