دوره و شماره: دوره 44، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 1-171 (بهار و تابستان) 
مسلمانان رومانی در عصر حاکمیت کمونیست‌ها (1945 ـ 1989م)

صفحه 49-64

میهای چرناتسکو؛ فاطمه جان‌احمدی؛ صادق آئینه‌وند