درآمدی بر شناسایی جریان‌های امامیّه در عراق و ایران در سدۀ دوم و سوم هجری

نویسنده

دانشگاه امام صادق (ع)، دانشجوی دکتری

چکیده

همانند دیگر مذاهب در میان شیعیان امامی سده‌های نخست هجری نیز جریان‌ها و طیف‌های گوناگونی وجود داشته است. این مقاله با اتّکا به تحلیل گفتمانی و سپس سنجش تقابل‌ها به شناسایی جریان های داخلی امامیه در عراق و ایران در سده‌های دوم و سوم هجری می پردازد. بر این اساس، مهمترین تقابل میان جریان‌های امامیه در سده دوم هجری تقابل میانجریان هشام بن حکم با گروه اکثریت امامیّه بوده است که مهمترین طیف داخلی آن جریان هشام بن سالم جوالیقی بوده است. این تقابل تا قرن سوم ادامه یافته است و همچنان به عنوان مهمترین دوقطب برای شکل‌گیری جریان‌ها و طیف‌های داخلی امامیّه نقش آفرینی ‌کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to Identify Imamiya Currents in Iraq and Iran in the Second and Third Century (A.H.)

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohammad Hadi Gerami
چکیده [English]

Like other religions, there are various currents in Imami Shiite in the first centuries. This article, relying on discourse analysis and by concentrating on oppositions, attempts to identify the internal Shiite currents in Iraq and Iran in the second and third centuries. According to historical evidences, the opposition between school of Hisham ibn al-Hakam and majority of Shia, which was school of Hisham ibn Salim al-Javalighi, was the most significant Shiite oppositon in second century. This opposition continued until the third century, and continued its role as the main dipole for the formation of internal Shiite currents. Iraqi Hadith legacy was transmitted to Iran, and the opposition between school of Hisham ibn al-Hakam and majority of Shia took the form of the opposition between majority of Iranian Shia (in Qom and Samarqand )and the circle of Fadl ibn Shazan (in Neyshapur).

کلیدواژه‌ها [English]

  • FadlibnShazan
  • Hishamibn al-Hakam
  • Hishamibn Salem
  • Imamiyya
  • YunosibnAbd al-Rahman
  • Zorarah.