هندوان و آیین‌های محرم در لکهنو در دوره نُواب اوده

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

3 دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

شکل­گیری حکومت شیعی نواب اوده در شمال هند، در سده دوازدهم هجری موجب گسترش تشیع در این منطقه شد. نواب اوده با شیوه های گوناگون و صرف مبالغ و هزینه­های بسیار به ترویج و تشویق هندوان  برای شرکت در آیین های محرم پرداختند. در نتیجه فرهنگ و آیین­های شیعی به­ویژه آیین سوگواری امام حسین-علیه­السلام-جزئی از فرهنگ عمومی در منطقه وسیعی از شمال هند شد و به­تدریج مسلمانان اهل سنت و هندوها نیز در این مراسم شرکت کردند. مشارکت هندوان موجب شد تا برخی از آیین­های محرم تحت تأثیر فرهنگ بومی و باورهای هندوان قرار گیرد . این مقاله به بررسی علل و انگیزه­های مشارکت هندوان در برپایی آیین­های محرم و پیامدهای این مشارکت، از زمان تشکیل حکومت شیعی نواب اوده تا تسلط بریتانیایی­ها بر این منطقه پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Muharram Ceremony among Hindus in Lucknow

نویسندگان [English]

  • Mohsen Massumi 1
  • Fahimeh Mokhber Dezfuli 2
  • Maryam Alipour 3
1 Associate Professor, University of Tehran
2 Assistant Professor, Islamic Azad University
3 PhD Student, Islamic Azad University
چکیده [English]

The formation of Shiite Navab Awadeh rule in north India in the twelfth century AD has led to the spread of Shi'ism in the area. Spending a lot of money and expenses, Nawab promotee and encouraged Hindus to participate in the rituals of Muharram, and as a result, the Shiite culture and customs, especially the ritual of mourning of Imam Hossein become a general culture and expanded in the vast area of the North India and gradually Sunni Muslims and Hindus also participated in the ceremony. Their participation gradually took it under the effect of local customs and traditions. This article aims to survey the reasons and motives of Hindus participation in Muharram ceremony and its consequences from the formation of Shiite Nawab Awadeh rule up to British domination in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Muharram ceremony
  • Lucknow
  • Hindus
  • Imambara
  • Taʻziya
آغامهدی، تاریخ لکهنو،کراچی: 1976
بهبهانی، آقا احمد، مرآت الاحوال جهان نما، قم: انصاریان 1373ش
تاراچند، تاثیر اسلام بر فرهنگ هند، ترجمه علی پیرنیا، عزالدین عثمانی، تهران: 1374ش
دهر میندر ناته، عزاداری حضرت امام حسین (ع) ایک آفاقی تحریک، دهلی نو: 1392ق
رام سها، احسن التواریخ تاریخ صوبه اوده، بی‌جا: 1293ق
رحمانی، محمد، بررسی باور به تجسد خداوند در آیین هندو و مسیحیت، الهیات تطبیقی، سال چهارم، شماره دهم، پاییز و زمستان 1392ش
شاتوک، سیبل، آیین هندو، ترجمه رضا بدیعی، تهران: امیر کبیر، 1388ش
شاه ولی‌الله دهلوی، البلاغ المبین، لاهور: 1381/1962.
شرر، عبدالحلیم، گذشته لکهنو، نئودهلی: 2011
شوشتری، میرعبداللطیف، تحفه‌العالم، حیدرآباد: 1294ق
عزیز احمد، تاریخ تفکر اسلامی در هند، ترجمه نقی لطفی، محمد جعفر یاحقی، تهران: کیهان،1366ش
غلام علی‌خان، عمادالسعادت، لکهنو: بی‌تا.
فاضل الدمنه، انوارالسعاده فی ترجمه اسرار الشهاده، بی‌جا: 1311ق
کاظمی، فروغ، شاهان اوده اور شیعیت، لکهنو: 1999
گیتا (بهگودگیتا) با مقدمه ای درباره مبانی فلسفه و مذاهب هند، ترجمه علی موحد، تهران: خوارزمی، 1385ش
نوری، میرزا رفیع، تحفه خاقانیه، طهران: 1230ق
معصومی، محسن، هندوان و آیین‌های محرم در دکن، تاریخ و  تمدن اسلامی، شماره16، پاییز و زمستان 1391ش
هانسوی، فاضل، هند قوم عزاداری، بی‌جا: 1942-1943
Ahmad Akbar S. and Hasting Donnan (Ed), Islam Globalization and Postmodernity, 1994.
Amir Hassan, Palacecultuer of Lucknow, Delhi: 1983.
An Alphabetic List of feast and Hohidays of Hindus and Muhammadans, Imperial Record department, Calcatta: 1914.
Buck.C.H, Faiths, Fairs Festival of India, New Delhi: 1977.
Casci, Simonetta, Marzia Casolari, Simona Vitorini, Cultural and Political Identities in India, millano: 2002.
Cole, J.R.I, Roots of North Indian Shi ism in Iran and Iraq:Religion and State in Awadh 1724-1859, Oxford: 1989.
De Tassy, Garcin, Muslim festival in India and other essay, Trans, and Ed. by M.Waseem, Oxford: 1997.
Howarth. M. Toby, The Twelwer Siah as a Muslim Minority in India, London: 2005.
Hollister, John Norman, The Shia of India, London: 1953.
Knighton, William, Privete life an Eestern King, Lodon: 1855.
Edwards, Michael, The Orchid House, London: 1960.
Malik Mohamed, The Foundation of composite culture in india, Delhi: 2007.
Mir Hassan Ali , Observation on the Mussulmauns of India, London: 1832.
Mushirul Hasan, Lucknow-Memories of City, Edited by Violet Graff, Oxford.
university Press, New Delhi: 2007.
Mukerji, Abhay Charan, Hindu fast and feasts, Allahabad: 1918.
Narian Singh, Suryan, The Kingdom of Awadh, New Delhi: 2003.
Oak, P.N, Lucknow Imambara are Hindu palaces, Bomboy:1976.
Rizvi, Saiyed  Athar Abbas, A Socio- Intellectual History of The Isna-Ashari Shi is in India, Australia:1986.
Schimmel,Annemari, The mystry of numbers, oxford: 1993.
Srivastava, AshibadiLal, The First Two Nawab of Oudh, Lucknow: 1933.
Thomas.F.W, The mutual influence of Muhammadan and Hindus, London: 1892.
Vajpeyi, Ampbika prasad, Persian influence on Hindi, Calcutta: 1935.
Yusuf Ali, A Cultural History of India during the British period, Bomboy: 1940.