دوره و شماره: دوره 50، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 1-165