نویسنده = ���������� �������������� ��������
تبیین و تحلیل نقش اجتماع علمی در فرآیند تمدّنی دولت شیعی صفویه

دوره 51، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 265-299

10.22059/jhic.2019.261195.653908

زهرا سادات کشاورز؛ محمدعلی چلونگر؛ اصغر منتظر القائم