دوره و شماره: دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 143-283 
4. مصادره اموال کارگزاران حکومتی در ایران دوره اسلامی تا پایان صفویان

صفحه 219-238

مهدی قربانی حصاری؛ قنبرعلی رودگر؛ ابراهیم موسی پور بشلی؛ هادی عالم‌زاده


7. نقدی بر نظریه ادعای الوهیت شاه اسماعیل اول صفوی

صفحه 263-283

سعید نجفی نژاد؛ ناصر جدیدی؛ محمدکریم یوسف جمالی


شماره‌های پیشین نشریه