دوره و شماره: دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 111-225 
1. نقش قطب الدین شیرازی در علم مناظر (اپتیک)

صفحه 111-121

فاطمه اربابی فر؛ امیرمحمد گمینی


3. لوطیان و ناآرامی‌های شهری در دورۀ ناصری

صفحه 133-151

داریوش رحمانیان؛ محسن معصومی؛ حسین بیاتلو


7. حدود و ثغور منطقه‌ی بلادشاپور در دوره اسلامی

صفحه 207-225

جواد نیستانی؛ حسن کریمیان؛ داوود پاکباز کتج


شماره‌های پیشین نشریه