نویسنده = �������� ������ �������� ���������� ����������
تحلیل کارکردهای اجتماعی موسیقی ایران بر اساس اشعار شاعران و مطابقت آن با آثار سفالگری دورۀ سلجوقی

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 33-58

10.22059/jhic.2022.337791.654320

حلیمه جعفر پور نصیر محله؛ زینب افضلی؛ علیرضا ابراهیمی ایده لو