نویسنده = ���������� ������������ ��������
جغرافیای تاریخی سغد در دورۀ اسلامی

دوره 44، شماره 2، مهر 1390، صفحه 53-77

حبیب زمانی محجوب؛ کورش صالحی