نویسنده = ���������� �������������� ������ ��������
مغربیان و تجارت خارجی مصر در روزگار سلطۀ آل عثمان (1213ـ923 ه‍/1798ـ1517 م)

دوره 49، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 7-24

10.22059/jhic.2018.246570.653838

مریم اسمعیلی؛ ولی الله برزگر کلیشمی؛ مهدی عبادی