نویسنده = �������������� ������ �������� ����������
محنه اشعریان و بررسی دفاعیه‌های قشیری و بیهقی در رویارویی با آن

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 117-135

10.22059/jhic.2021.310798.654184

محسن رحیمی دشت آبادی؛ سید علاء الدین شاهرخی؛ محسن رحمتی؛ داریوش نظری