نویسنده = �������� �������� ������������ ������������
راه‌های آشنایی مسلمانان سده‌های نخست هجری با فرهنگ دینی زردشتی

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 455-490

10.22059/jhic.2021.306363.654158

مجتبی زروانی؛ فیروزه صادق زاده دربان