نویسنده = ������ �������� �������� �������������� ����������