نویسنده = ������������ ��������������
خاستگاه اندیشه سلفی جهادی و تکفیری در دورۀ معاصر

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 385-402

10.22059/jhic.2022.335711.654308

میرهادی حسینی؛ حسین مفتخری؛ ماجد صدقی