نویسنده = ������������ ������������ ����������������
تبیین موقعیت تجاری بغداد در دورۀ اول خلافت عباسی (132-232 ق)

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 403-421

10.22059/jhic.2022.336065.654311

ابوالفضل سلمانی گواری؛ ابوذر خسروی