نویسنده = �������� ������������ �������� ����������
واکاوی علل حاکمیت مذهب مالکی در اندلس

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 99-118

10.22059/jhic.2022.336743.654316

موسی الرضا بخشی استاد