پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی (JHIC) - مقالات آماده انتشار