نویسنده = �������������� ����������������
خوشنویسی درآغاز عصر صفوی: تحولات،کارکردها، حامیان و هنروران

دوره 44، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 33-48

فریبا پات؛ سید احمد‌رضا خضری؛ مهرانگیز مظاهری