نویسنده = ��������������������� ����������
مسلمانان رومانی در عصر حاکمیت کمونیست‌ها (1945 ـ 1989م)

دوره 44، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 49-64

میهای چرناتسکو؛ فاطمه جان‌احمدی؛ صادق آئینه‌وند