نویسنده = �������� (����������)�� �������� (����������)
سیر تحول مفهوم حرز در فرهنگ اسلامی

دوره 44، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 65-83

حامد (فرهنگ) خانی (مهروش)