نویسنده = �������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. علل گرایش شیخ مفید و سید مرتضی به عقل‌گرایی اعتزالی در قرن چهارم‌ هجری

دوره 44، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 103-119

عظیم رضوی صوفیانی؛ ناصر گذشته