نویسنده = ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. سیمای زنگیان در التاریخ الباهر ابن اثیر: جانبداری یا بی‌طرفی؟

دوره 52، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 363-375

10.22059/jhic.2020.286604.654041

مریم نژادمحمدی؛ معصومعلی پنجه؛ قنبرعلی رودگر