نویسنده = �������������� ��������
خاستگاه اندیشه سلفی جهادی و تکفیری در دورۀ معاصر

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 385-402

10.22059/jhic.2022.335711.654308

میرهادی حسینی؛ حسین مفتخری؛ ماجد صدقی


ایران‌گرایی در تاریخ‌نگاری محلی عصر ناصری

دوره 52، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 311-340

10.22059/jhic.2019.286425.654039

حسین مفتخری؛ سهراب یزدانی؛ جواد عباسی؛ جواد شجاعی