نویسنده = ������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر گسترش شهری فسطاط تا تأسیس قاهره

دوره 49، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 249-261

10.22059/jhic.2018.244017.653820

محمد محمدپور؛ فاطمه جان احمدی