نویسنده = ������������������ ������������
بررسی کارکرد های مختلف مساجد درعصرصفویه

دوره 46، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 145-172

10.22059/jhic.2017.212966.653713

محبوبه اسماعیلی؛ نزهت احمدی؛ منصور صفت گل