نویسنده = �������������� ������ �������� ������
درک متاخر مسلمانان از تمدن

دوره 46، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 173-194

10.22059/jhic.2017.209299.653707

سید امیر حسن دهقانی؛ حسن حضرتی