نویسنده = ������������������ ������������������
مقایسه ساختار و اجزای ورودی بناهای مذهبی و غیرمذهبی کاشان در دوره قاجار

دوره 46، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 215-235

10.22059/jhic.2017.217356.653721

جواد قاضی؛ سید احمد رضا خضری؛ عبدالکریم عطارزاده