نویسنده = �������� �������������� ��������
بایسته های منبع شناسی سیره نبوی

دوره 47، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 209-229

10.22059/jhic.2017.235866.653784

علی بیات؛ سمیه طلوع برکاتی